หน้าแรก Home arrow สารบัญข่าว arrow รู้จักกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
รู้จักกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน PDF พิมพ์ ส่งอีเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
Tuesday, 10 February 2015
รู้จักกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานในสังกัด

ตราสัญลักษณ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

    เป็นภาพเทพบดีสามองค์ มีความหมายดังนี้
    เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรม และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
   เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้างหรือผู้ประกอบการ
   เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน
   
    ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมี อยู่เหนือลายเมฆ ภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งมีความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้า ในกิจการอันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของชาติ


ประวัติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
      จากอดีตถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของงานด้านแรงงานเสมอมา เริ่มตั้งแต่การมี พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน ว่าด้วยเรื่อง การบริการจัดหางานของรัฐและ เอกชนในปี พ.ศ. 2475 ในสมัยที่ยังเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลสมัย ต่อๆ มาได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ด้านแรงงาน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ อยู่เสมอมา กล่าวคือ มีการโอนแผนกจัดหางาน ไปสังกัด กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ด้วยเหตุผลว่า เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน เศรษฐกิจ
     จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2484 เป็นยุคที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการสงเคราะห์ ประชาชนให้มี อาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี จึงโอนงานมาสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
     พ.ศ. 2496 - 2505 มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านแรงงานเรื่อยมาและเริ่มให้ความสำคัญด้านการฝึกอาชีพ โดยระยะแรก เป็นแผนกอาชีวศึกษา จนกระทั่งเป็น ศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดกองแรงงาน และสังกัดส่วนแรงงานในที่สุด แต่ยังคงอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
     พ.ศ. 2508 มีการยกฐานะส่วนแรงงานขึ้นเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ภารกิจหลัก ทางด้านการจัดหางาน การคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ
     ในช่วง พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นโดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับกองพัฒนาอาชีพ
     จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 ได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตัดคำว่า"แห่งชาติ" ออก)
     ระหว่าง พ.ศ. 2517-2534 ได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาคอีก 8 แห่งคือ ที่จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และยังได้มี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นด้วยอีก 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดปัตตานี และชัยภูมิ เพื่อขยายบริการ การฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น
     พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
     พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทยไปสังกัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งกรม การจัดหางานขึ้น จึงได้โอนงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ทั้งในและต่างประเทศ งานควบคุมคนงานที่เป็นต่างด้าวไปสังกัดกรมการจัดหางาน
     พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดตามบทบาท ภารกิจ ซึ่งทำให้มีกระทรวงเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่กรมพัฒนา ฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ เช่นเดิม
     ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 6 หน่วยงานหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และอีกหลายหน่วยงานภายใน เพื่อให้สามารถ รองรับภารกิจ การให้บริการงานได้ครอบคลุมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการมีทักษะฝีมือ มีงานทำ และมีรายได้อย่างเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
2. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน
3. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ
4. ดำเนินการประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำแผนความต้องการแรงงานฝีมือ แห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง และสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมายแผนภูมิกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
2. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน
3. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ
5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง และสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. สำนักงานเลขานุการกรม
ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของกรม
ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งสวัสดิการของกรม
จ) ปฏิบัติเกี่ยวกับงานนิติการของกรม
ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
2. กองแผนงานและสารสนเทศ
ก) พัฒนาระบบบริหารเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน
ข) จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ค) ดำเนินการประสานงาน และส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพแรงงาน
ง) ดำเนินการติดตาม ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาฝีมือ แรงงานทั้งในและต่างประเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรม
จ) ติดต่อและประสานโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในและ ต่างประเทศ
ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
3. กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
ก) ส่งเสริมการพัฒนานิสัยอุตสาหกรรมและองค์ความรู้เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ข) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ค) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน คนพิการและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
4. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ก) ดำเนินการส่งเสริมการกำหนดและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ข) ดำเนินการส่งเสริม และกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
ค) สนับสนุนให้สถานประกอบการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากำลังคนและการจ้างงาน
ง) ดำเนินการประสาน ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ และส่งเสริม การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในสถานประกอบการ
จ) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแรงงานฝีมือและวิชาชีพควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
5. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ก) ศึกษา วิจัย และจัดทำหลักสูตรและเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ฝึก เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกและวิทยาการในสาขาต่าง ๆ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข) ฝึกอบรมผู้ฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ค) ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมมือในการพัฒนาผู้ฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ง) พัฒนาระบบ รูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การแนะแนวและการพัฒนาพื้นฐานศักยภาพแก่กำลังแรงงานในระดับต่าง ๆ
จ) พัฒนาหลักสูตร ชุดการฝึก มาตรฐานการฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และนวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฉ) บริหารจัดการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ช) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานฝึกอบรมของภาครัฐและภาคเอกชน
ซ) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ในการพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน
ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
ก) ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้เทคโนโลยีระดับกลางและ ระดับสูงเพื่อสร้างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
ข) ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
ค) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และดำเนินการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับของเขตที่รับผิดชอบ
ง) ส่งเสริมประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ รวมทั้งการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่
จ) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนาบุคลากรฝึก ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่
ฉ) ส่งเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพ แรงงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่
ช) ดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่
ซ) ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานในเขตพื้นที่
ฌ) สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
ญ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ฎ) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

 

www.dsd.go.th. All Rights Reserved.

 หน่วยงานบริการ

สถานที่ตั้งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (จังหวัดสมุทรปราการ)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค1 สมุทรปราการ การเคหะเมืองใหญ่บางพลี หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 0-2315-3780-9
-
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
(วัดธาตุทอง)
อาคารสุรินทรฤาชัย (ภายในบริเวณวัดธาตุทอง) ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0-2390-0261-5
0-1931-0420
02-3902212
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปทุมธานี 2/89 หมู่ 2 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี
จ. ปทุมธานี 12110
0-2577-5867-9
0-1931-0591
02-5775871
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นนทบุรี 101/61-62 ซ. หมู่บ้านซื่อตรง
ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. ไทรม้า อ.เมือง
จ. นนทบุรี 11000
0-2921-8774-5
0-1931-0568
02-9216949

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 13/1 ม.4 บ้านหนองตาลกาบ
ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
0-3541-2394-9
0-1856-9891
0-3541-2400
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี 636/1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
0-3621-1589
0-3621-2589
0-1994-0255
0-3622-2615
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี(สายเก่า)
ต.เทวราช อ.ไชโย
จ. อ่างทอง14140
0-3561-2455
0-1994-0218
0-3561-2455
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี คลองชัยนาท-ป่าสัก
ต.ป่าตลาด อ.เมือง
จ.ลพบุรี15000
0-3641-3744
0-1994-0246
0-3642-2548
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สายเอเซีย หมู่ 3
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
0-3652-4205-9
0-1994-0262
0-3652-4208
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลาง อาคาร4 ชั้น 3 ถ.สายเอเซีย
จ.พระนครศรีอยุธยา13000
0-3533-6521-2
0-1994-0214
0-3533-6522

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (จังหวัดชลบุรี)

หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 145 ม. 1 ถ.สุขุมวิท
ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3827-6827
0-1945-4192
0-3827-6825
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 22 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ข้างสถานีไฟฟ้าย่อยมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
0-3868-3198-9
0-1945-4195
0-3868-3199
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 59 ม. 4 ถ. บางคล้า-แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
0-3885-1221-2
01-9454190
0-3885-1220
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 49 ม.1 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 0-3936-8265-7
0-1945-4207
0-3936-8264
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 455 ม. 6 บ้านสระดู่
ถ.รพช.บ้านสระดู่-สะพานหิน
ต. กบินทร์บุรี อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี 25110
0-3720-5800
0-1945-4182
0-3720-5799
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 174 ม.3 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่
จ.ตราด 23140
0-3952-2042
0-1945-4221
0-3952-2042
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 230 ม.11 ถ.วัฒนา-แซร้อย
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
0-3726-1627-30
0-1945-4184
0-3726-1628
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (จังหวัดราชบุรี)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี 113 ม. 10 ถ. เขาวัง-บ้านน้ำพุ
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3233-7607-9
0-1856-7162
0-3233-7612
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต. ลาดใหญ่
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
0-3471-6119
0-1856-9882
0-3471-1284
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สมุทรสาคร 59/4 บ้านพันธุวงษ์ ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0-3448-0139
ต่อ 17-19
0-1856-7176
0-3448-0139
ต่อ 42
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กาญจนบุรี 99/9 ม.7 ต.หนองลาน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี71120
0-3454-3001
0-1856-1350
0-3454-3001
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เพชรบุรี 58 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี76120 0-3247-0391-3
0-1856-6974
0-3247-0391
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นครปฐม 135 ม.5 บ้านป่าแก่ ต.ลำเหย
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม73150
0-3420-4700-5
0-1856-6927
0-3420-4699
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์77000
0-1856-6982 -
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (จังหวัดนครราชสีมา)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา กม. 205 ถ.มิตรภาพ
ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
0-4441-2646-7
0-1878-7605
0-4441-2032
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 421 ม. 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.บ้านซบ อ. สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 0-4457-1552
0-1878-7615
0-4457-1551
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูม ถ.ชัยภูมิ-บ้านตาดโตน
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
0-4482-2049
0-1878-7601
0-4482-2070
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ม. 4 บ้านโคกเขาน้อย
ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
0-4461-4937
0-1878-7600
0-4465-8162
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวง แรงงาน และสวัสดิการสังคม
ถ.สารคาม-บอระบือ
ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
0-4372-5793
0-1261-7659
0-4372-5794
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก 248 ม4 ต.ปากพลี
อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
0-3739-8460-2
0-1945-4177
0-3739-8460
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (จังหวัดขอนแก่น)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 151 ม. 4 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4323-7802
0-1261-7658
0-4323-7808
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 578 ม.4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
0-4234-1629
0-1261-7656
0-4234-1630
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 323 บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง
จ.เลย 42000
0-4281-2930
0-1261-7649
0-4281-2850
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย บ้านหนองสองห้อง
ถ. หนองสองห้อง-ท่าบ่อ
ต. ค่ายบกหวาน อ.เมือง
จ.หนองคาย 43100
0-4240-7457
0-1261-7653
0-4240-7458
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 99 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
0-4389-1491
0-1261-7657
0-4389-1492
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร บ้านหนองบัวแฝกพัฒนา ม.4
ถ. นาคำ-นาเวง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0-4274-7252-3
0-4274-7238
0-1261-7655
0-4274-7252
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ต.โพธิ์ชัย
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
0-4231-2877
0-1261-7652
0-4231-2868
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (จังหวัดอุบลราชธานี)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธาน 300 ม. 11 ถ. คลังอาวุธ
ต.ขามใหญ่ อ. เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531-1650-6
0-1878-7616
045-311657
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 234 บ้านกว้าง ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคำ อ. เมือง
จ. ยโสธร 35000
0-4571-4061
0-1878-7617
0-4571-4060
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม 19/4 ซ. สามัคคีสุขสันต์
ถ. นครพนม-ท่าอุเทน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
0-4251-1814
0-4251-2841
0-1261-7651
0-4251-1824
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 320 ม. 9 ต. โพธิ์ อ. เมือง
จ. ศรีสะเกษ 33000
0-4561-5864-6
0-1878-7612
0-4561-5866
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 224 ม.7บ้านหนองยูง
ต.หนองแวง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
0-4352-5008
0-1261-7660
0-4352-5008
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร บ้านสามขา ม.2
ต.คำป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
0-4269-9265
0-1261-7650
0-4369-9274
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 130 ม.3 ต.ไก่คำ อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
0-4545-2441
0-4545-2443
0-1878-7611
0-4545-2442
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (จังหวัดนครสวรรค์)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค 159 ม. 1 ถ. สายเอเซีย
ต. นครสวรรค์นอก อ. เมือง
จ. นครสวรรค์ 60000
0-5680-2704
0-1886-8847
0-5680-2712
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณศูนย์ราชการ ถ.กำแพงเพชร-พรานกระต่าย
ต. หนองปลิง อ. เมือง
จ. กำแพงเพชร 62000
0-5571-0071-2
0-1886-8147
0-5571-0072
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธาน ม.2 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง
จ.อุทัยธานี61000
0-5651-4365-9
0-1886-8907
0-5651-4368
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 33 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง
จ.พิจิตร66000
0-5665-5253-6
0-1886-8813
0-5665-5256
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท 447 ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง
จ.ชัยนาท17000
0-5641-4810
01-8868744
0-5641-4809
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สนามบินเดิม ม.5 ต.น้ำริม อ.เมือง จ.ตาก63000 0-5551-5248-9
0-1886-8533
0-5551-5248
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (จังหวัดพิษณุโลก)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

99 ม.6 ต. มะตูม อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 65000 0-5529-2270-5
01-8868214
0-5529-9278
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 201 ม. 9 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย
หมายเลข11 ต.น้ำริด อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์53000
0-5541-1531
0-1886-8720
0-5541-1531
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 237 ม. 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
0-5674-1324
0-1886-8904
0-5674-1323
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 69 ม.5 บ้านสามเรือน ต.สามเรือน อ. ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 0-5568-2586-7
0-1886-8556
0-5568-2587
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 156 ม.3 บ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่54130 0-5454-3360-9
0-1882-4578
0-5454-3362
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน กิโลเมตรที่5-6 ริมถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน55000 0-5477-4860-4
0-1882-4641
0-5477-4860
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (จังหวัดลำปาง)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง 88 ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ. เมือง จ. ลำปาง 52000 0-5421-8642
0-5421-8679
0-1882-4581
0-5435-6680
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 493 ม.6 บ้านใหม่ ต แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5446-6003
0-5446-6004
0-5446-6005

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

418 ม.6 ถ. บ้านฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5360-0312-8
0-1882-4524
0-5360-0314

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

129 ม. 10 ต. บ้านกลาง อ. เมือง
จ. ลำพูน 51000
0-5353-7698
0-1882-4537
0-5353-7696

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

335 ม.3 บ้านศาลา ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่50180
0-5329-8336
0-1882-4521
0-5329-8336

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

69 ม.4 บ้านแม่สะกึด
ถ.แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม ต.ผาบ่อง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน58000
0-5361-3252
0-1882-4615
0-5361-3252
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
     

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี 433 ม. 5 กม. 20
ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต. ขุนทะเล
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100
0-7721-1503
0-1979-8413
0-7721-1504
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ถ. ชุมพร-ปากน้ำ ต. ท่ายาง อ.เมืองจ. ชุมพร 86120 0-7755-3008
0-1931-0392
0-7755-3008
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ม. 1 บ้านมะขามเรียง
ถ. นครศรี-ปากพนัง ต. บางจาก
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80330
0-7539-9297
0-1979-7951
0-7539-9297
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 45/25-26 ม.3 ต.ตากแดด
อ. เมือง จ.พังงา82000
0-7644-0560-1
0-1979-8409
0-7644-0560
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 65/22-23 ถ.เทพกษัตรี ม.1 ต.เกาะแก้ว อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-1979-8411  

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (จังหวัดสงขลา)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 167 ม. 4 ถ. สงขลา-นาทวี
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
0-7433-6049-50
0-1898-2650
0-7433-6049
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 197 ถ. โรงเหล้าสาย ข .
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
0-7334-8548
0-7334-8458
0-1898-1413
0-7334-8126
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส บริเวณศูนย์ราชการแปลงที่ 2 บ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
0-7351-4721
0-1898-1241
0-7351-4722
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ม.5 ถ.ยะลา-รามัน ต.วังพญา
ถ.สิโรรส อ.รามัน จ. ยะลา 95140
0-7321-1065
0-1898-2262
0-7321-1109
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 258 ม. 2 ถ. คลองขุด-นาแค
ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000
0-7473-0717
0-1898-2318
0-7473-0716
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง 255 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 0-7468-2163-6
0-1898-2318
0-7473-0716
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง92000
0-7521-6112-5
0-19798-407
0-7521-6115


www.dsd.go.th. All Rights Reserved.

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 February 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.